امکان شکایت قانونی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور

در بخشنامه جدید وزارت کار آمده است، در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.

امکان شکایت قانونی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور
پژواک کارفرما -

مطابق نامه احمد رضا پرنده,‌ مدیرکل بازرسی کار خطاب به رئیس مرکز فضای اطلاعات و امنیت فضای مجازی، سامانه مشاغل سخت و زیان‌آور به مدت 10 روز قطع بود و این موضوع باعث اعتراض بسیاری از مراجعه کنندگان و کارگران شده بود.

کارهای سخت و زیان آور به کارهایی هستند که دارای دو ویژگی سخت بودن و زیان آورد بودن هستند. جسم و روح انسانی طوری آفریده شده که در یک محدوده خاصی از شرایط توانایی کار بهینه را دارد.

کارهای سخت و زیان آور در قانون کار

کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده 52قانون کار که با محوریت کاهش ساعات کار است که مقرر کرده در کارهای سخت و زیان آور ساعات کار نباید از 36ساعت درهفته تجاوز نماید درحالی که در کارهای عادی ساعات کار 44ساعت در هفته است.

در ماده 61قانون کار ارجاع کار اضافی در کارهای سخت و زیان آور ممنوع شده است.

در ماده 65 قانون کار مرخصی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور 5هفته تعیین شده که حتی الامکان در دو نوبت و پایان هر شش ماه صورت پذیرد. درحالی که ماده 64قانون کار مرخصی کارهای عادی را 26روز کاری تعیین کرده است.

کارهای سخت و زیان آور در قانون تامین اجتماعی

کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده 76قانون تامین اجتماعی حمایت هایی از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور اعمال نموده که شاغلان در کارهای سخت و زیان آور پیش از موعد بازنشسته شوند.

در بند الف از تبصره 2ماده 76قانون تامین اجتماعی ضمن تعریف کارهای سخت و زیان آور کارفرما را به کاهش و حذف عوامل زیان آور نموده است و در ادامه و بند ب از همان قانون عنوان نموده چنانچه افرادی که 20سال سابقه کار متوالی و یا 25سال سابه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور را داشته و حق بیمه سابقه مزبور واری شده باشد می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. سوابق کار در کارهای سخت و زیان آور 1و نیم برابر محاسبه خواهد شد. این حمایت منجر به بازنشستگی پیش از موعد کارگران در کارهای سخت و زیان آور می شود.

شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور

داشتن 20سال سابقه متوالی و یا 23سال و 4ماه سابقه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی.

محاسبه سابقه بیمه و تطبیق دادن با شرایط زیر

سابقه کار کل = (سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور ضرب در 1 و نیم ) + (سابقه کار عادی)

الف) شرایط بازنشستگی برای مردان :

1- داشتن 50سال سن و 30سال سابقه.

2-داشتن 60سال سن و 20سال سابقه.

3-داشتن 35سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

ب) شرایط بازنشستگی برای زنان :

1-داشتن 45سال سن و 30سال سابقه.

2-داشتن 55سال سن و 20سال سابقه.

3-داشتن 35سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

4- داشتن20 سال سابقه کار و 42سال سن، با 20روز حقوق بازنشسته می شوند.

افراد چنانچه یکی از شرایط فوق را داشته باشند می توانند با تکمیل فرم الف تقاضای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خود را به اداره کال محل تسلیم نمایند.

 اما اخیراً‌بخشنامه جدیدی از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده است در این بخشنامه آمده است در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.

 

انتهای پیام
۱۳۰۰
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها