جای خالی توسعه بخش تعاون در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: از کاندیدای محترم دوره چهاردهم ریاست جمهوری انتظار می رود در برنامه های اقتصادی و اجرایی دولت آینده خود، اهمیت ویژه ای به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون بویژه در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با افزایش سهم بخش اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی معطوف نمایند.

جای خالی توسعه بخش تعاون در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری
پژواک کارفرما -

علی مطیع جهانی، گفت: در راستای جلوگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاههای دولتی بدور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد با استفاده از ظرفیت های یادشده و بمنظور تحرک و انگیزه برای بخش های غیردولتی که در این سالها بسیار دلسرد شده اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه ای صورت پذیرد.

عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با عدم توجه کاندیدای محترم ریاست جمهوری به سیاستهای کلی اصل ۴۴ بویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است.

وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله دکتر رئیسی به مقوله اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ متاسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت ها و فعالیت های اقتصادی دولت های گذشته یکی از مهمترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است. بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاههای دولتی، هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف نموده و مستقیما به امر تصدی گری روی آورده است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که تنظیم و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از تایید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ بمنظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش های تعاونی و خصوصی بوده و اینکه قرین به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاستها می گذرد و بخش های تعاونی و خصوصی بمنظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد در حال گسترش می باشند اما اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای مرتبط به درستی صورت نگرفته و هیچ یک از کاندیدای محترم ریاست جمهوری نیز اشاره ای به اجرایی شدن این سیاستها در برنامه دولت آینده خود ننموده اند.

عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، تصریح کرد: بمنظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بمنظور تامین عدالت اجتماعی و بالابردن سهم سایر بخش های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند ب سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه ای گردیده و یکی از مهمترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بوده که با توجه به جایگاهشان می توانند در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد موثر واقع شوند.

مطیع جهانی افزود: این شرکتها بموجب قانون تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال ۱۳۸۹ بر پایه سیاستهای کلی اصل ۴۴ با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل و در حال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش های تولیدی، توزیعی ، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستانی، احیاء بافتهای فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرحهای نیمه تمام دولتی با مشارکت مردم داشته و در نهایت می توانند در اعتماد سازی ساختاری، تبلیغات کارآمد ، آموزش و فرهنگ سازی، توسل به مدیریت تاب آور، شبکه سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی براحصاء و استفاده از ظرفیت های محلی ، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش آفرینی نمایند.

انتهای پیام
۱۵۲۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها