پرداخت مالیات بر ارث الکترونیکی شد

با توجه به اعلام سازمان امور مالیاتی، با الکترونیکی شدن پرداخت مالیات بر ارث، زمینه بهره‌مندی از سپرده‌های متوفیان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تسهیل شد.

پرداخت مالیات بر ارث الکترونیکی شد
پژواک کارفرما -

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تسهیل و تسریع بهره‌‌مندی مؤدیان مالیات بر ارث از سپرد‌ه‌های متوفیان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از تاریخ 1403/01/01 ورّاث متوفیان 1395/01/01 و بعد از آن می‌توانند بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و صرفاً با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذی‌ربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده‌‌های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام نمایند.

متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور بدین شرح است:

 در راستای تکریم ارباب رجوع و جهت تسهیل و تسریع بهره‌مندی مؤدیان مالیات بر ارث از سپرده‌های متوفیان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از تاریخ 1403/01/01 ورّاث متوفیان 1395/01/01 و بعد از آن می‌توانند بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و صرفاً با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذی‌ربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده‌های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام نمایند.

بر این اساس پس از درخواست وراث با ارائه اسناد و مدارک مربوطه از جمله اسناد هویتی و گواهی حصر وراثت، بانک‌ ذی‌ربط مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن (تا تاریخ پرداخت سپرده به وراث) را محاسبه و از مبلغ سپرده و سود آن کسر نموده و مابقی را به وراث پرداخت می‌نماید. محاسبه مالیات بر ارث سپرده‌های بانکی، توسط بانک‌ها بر مبنای نرخ‌های مالیاتی مذکور در جدول زیر انجام می‌‌گیرد:

توجه:

1 ـ در صورتی که ورّاث درخواست کسر هزینه‌های کفن ‌و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از سپرده‌ یا سپرده‌های بانکی متوفی را داشته باشند، این امر با مراجعه مستقیم به شعب بانک ممکن نمی‌باشد. این دسته از مؤدیان بایستی ظرف یک سال از فوت متوفی، اظهارنامه مالیاتی مربوط را از طریق درگاه خدمات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال و سپس با مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط، اقدام به اخذ گواهی موضوع ماده (26) قانون مالیات‌های مستقیم نمایند. با ارایه این گواهی به بانک ذی‌ربط، بانک سپرده و سود متعلق به آن را به وراث پرداخت می‌‌نماید.

2 ـ چنانچه وراث قبلاً برای سپرده موردنظر متوفی نزد بانک، گواهی موضوع مواد (26) و یا (34) قانون مالیات‌های مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، اخذ نموده باشند، تا مبلغ مذکور در گواهی‌ صادره نیازی به محاسبه، کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذی‌ربط نمی‌باشد.

3 ـ چنانچه متوفی دارای حساب سپرده ارزی باشد، شعبه بانک ذی‌ربط بایستی با توجه به نرخ ارزِ در دسترس، نسبت به محاسبه و کسر مالیات متعلق و پرداخت مابقی سپرده به وراث اقدام نماید.

4 ـ اشخاصی که جزو یکی از ورّاث طبقات اول، دوم یا سوم مذکور در ماده (18) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند، لیکن به‌طرق قانونی مختلف (برای مثال از طریق وصیت متوفی) ذی‌نفع ماترک متوفی قرار گرفته‌‌اند، جهت دریافت سپرده بانکی متوفی می‌بایست به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند.

انتهای پیام
۸۱۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها